Năm 2021 - Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu